(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Przepisanie majątku za życia na jedno z dzieci

Przepisanie majątku za życia na jedno z dzieci

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Przepisanie majątku za życia na jedno z dzieci

W polskim prawie cywilnym istnieją przepisy dotyczące przekazywania nieruchomości, w tym praw własności gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, ale również samych gruntów czy lokali. Jeśli chodzi o przepisanie domu na jedno dziecko bez zgody drugiego dziecka, to zazwyczaj wymaga to uwzględnienia kilku kluczowych kwestii, zgodnie z obowiązującym prawem cywilnym. Należy ustalić czy zgoda dziecka, które nie jest współwłaścicielem nieruchomości w ogóle jest potrzebna. Wymóg aktu notarialnego w polskim prawie cywilnym sprawia, iż obrót nieruchomościami w szerokim tego słowa znaczeniu jest mocno sformalizowany. Z tego względu warto skonsultować planowany sposób przekazania nieruchomości dziecku z adwokatem, by ustalić czy taka czynność w ogóle jest w świetle prawa możliwą, a jeżeli tak to jakich kroków prawnych wymaga. Taka czynność nie tylko wywrze skutek za życia darczyńcy i obdarowanego dziecka, a więc stron umowy darowizny, ale także zgodnie z prawem spadkowym będzie mogła mieć wpływ np. na zachowek, lub dział spadku po śmierci darującego rodzica.

Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na przepisanie majątku

Przy przepisaniu majątku za życia na jedno z dzieci istotne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Zgodnie z zasadami współwłasności, jeśli dom stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób, przepisanie go na jedno dziecko bez zgody pozostałych współwłaścicieli może być problematyczne. W takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli, chyba że istnieje podstawa prawna do przepisania nieruchomości na jedno dziecko bez zgody innych współwłaścicieli (np. zrzeczenie się udziału w prawie własności nieruchomości przez pozostałych właścicieli). W takim przypadku warto skorzystać z pomocy specjalisty. Adwokat specjalizujący się w prawie cywilny, prawie spadkowym pomoże we właściwym sposobie zniesienia współwłasności czy działu spadku. Zgodnie z prawem spadkowym dział spadku może zostać przeprowadzony w formie aktu notarialnego lub przed sądem rejonowym.

Jeżeli zgodnie z prawem spadkowym nieruchomość jest częścią spadku, każde z dzieci może mieć roszczenie do udziału w spadku. W takim przypadku przepisanie domu na jedno dziecko bez zgody drugiego mogłoby naruszyć prawa spadkowe pominiętego przy przysporzeniu dziecka. Takie rozwiązanie, czyli przepisanie domu na jedno dziecko jest możliwe w przypadku ugodowego działu spadku po jednym z rodziców, jednak pozostałe dorosłe dzieci -spadkobiercy muszą wyrazić na to zgodę. Wobec braku zgody spadkobierców na przyznanie własności domu tylko jednemu z dzieci spadkobiercy przyznanie mu na własność domu możliwe jest w przypadku dokonania działu spadku przed sądem, jeżeli sąd oczywiście uzna takie rozwiązanie za zasadne i orzeknie w związku z powyższym w ten sposób, zasądzając na rzecz pozostałego rodzeństwa np. spłaty.

Przepisanie nieruchomości na jedno dziecko w formie darowizny

Istnieje również możliwość przepisania nieruchomości na jedno dziecko przez rodzica lub rodziców, w zależności od tego komu przysługuje prawo własności i w jakim udziale, poprzez darowiznę. Należy pamiętać, iż zgodnie z polskim prawem, darowizna nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. W takim przypadku zgoda dziecka lub dzieci, które nie będą obdarowane nie jest wymagana. To właściciel dysponuje swoją nieruchomością. Oczywiście, jeżeli darowizna ma na celu uniknięcie odpowiedzialności za długi darczyńcy pojawia się kwestia skargi pauliańskiej, która mając na uwadze bliskość darczyńcy i obdarowanego zawsze jest oceniana przez prawo w wyjątkowy sposób. Darowanie domu, mieszkania czy innych składników majątkowych tylko jednemu dziecku z pokrzywdzeniem jego rodzeństwa, przy pustym spadku zawsze rodzi po stronie tych, którzy nic nie dostali od rodziców prawo do zachowku. Z uwagi na stopień skomplikowania spraw o zachowek warto skonsultować się z adwokatem zajmującym się prawem spadkowym, by właściwie dochodzić roszczenia przed sądem lub na etapie przedsądowym.

W polskim prawie cywilnym- prawie spadkowym istnieją zabezpieczenia mające na celu ochronę praw wszystkich dzieci, w tym również w przypadku przekazywania nieruchomości dla jednego dziecka z pominięciem jego rodzeństwa. W sytuacji, gdy przepisanie domu na jedno dziecko mogłoby naruszyć prawa drugiego dziecka (np. jeśli to dziecko również ma roszczenie do nieruchomości), mogą być stosowane odpowiednie środki prawne w celu zabezpieczenia tych praw. Ostateczne rozstrzygnięcie kwestii przepisania domu czy innych składników majątku na jedno dziecko bez zgody drugiego będzie zależało od konkretnych okoliczności danego przypadku oraz od interpretacji przepisów prawa cywilnego przez kompetentne organy, w tym przez sądy. W każdym przypadku zaleca się skonsultowanie się z adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym w tym prawie spadkowym.

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego