(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Zachowek Kraków

Zachowek Kraków

Zachowek Kraków - co nas wyróżnia?

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość regulacji prawnych i orzecznictwa z zakresu zachowku pozwalają nam skutecznie dochodzić praw naszych Klientów w sprawach o zachowek

PROFESJONALIZM

Dbałość o przestrzeganie zasad etyki oraz zaangażowanie w prowadzone procesy o zachowek zapewniają ochronę interesu prawnego Klientów kancelarii

ZAANGAŻOWANIE

W postępowaniach o zachowek adwokat dąży do uzyskania dla swojego Mandanta możliwie najkorzystniejszego w świetle obowiązującego prawa rozstrzygnięcia w zakresie roszczenia o zachowek

SUMIENNOŚĆ

Reprezentując Klientów w sprawach o zachowek dokładamy należytej staranność na każdym etapie postępowania, dążąc do osiągnięcia wcześniej wyznaczonych celów

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Zachowek Kraków

Zachowek w praktyce prawniczej

Z uwagi na wyjątkowy charakter postępowań o zachowek adwokat reprezentujący stronę w sprawie o zachowek zapewni swoim Mocodawcom wsparcie w ważnych aspektach, dotyczących m.in. o zasadności dochodzonego zachowku, jego wysokości, przesłanek oddalenia roszczenia o zachowek, wysokości zachowku czy legitymacji biernej oraz czynnej w sprawie o zachowek. Przez wzgląd na powyższe kancelaria świadczy swoim Klientom pomoc prawną np. :

– w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku lub uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia

– w sprawach o dział spadku

– w sprawach o dział spadku połączonych z podziałem majątku wspólnego małżonków oraz   zniesieniem współwłasności

– w ustaleniu wartości substratu zachowku oraz doliczanych do zachowku darowizn

– w ustaleniu wartości długów spadkowych mających wpływ na wysokość zachowku

– w ustaleniu darowizn zaliczanych na poczet należnego uprawnionemu zachowku

– w ustaleniu granicy odpowiedzialności pozwanego za zachowek

Priorytetem pełnomocnika w sprawach o zachowek jest uzyskanie dla mocodawców najkorzystniejszego rozstrzygnięcia, po pierwsze na etapie przedsądowym lub jeżeli jest to niemożliwym reprezentując swoich klientów w sprawie o zachowek przed właściwym sądem. Dbałość o przebieg sprawy o zachowek, czuwanie na każdym jej etapie są zasadniczym zadaniem adwokata. Począwszy od złożenia pozwu o zachowek czy odpowiedzi na pozew o zachowek, przez reprezentowanie mocodawcy przez cały etap postępowania sądowego w sprawie o zachowek na postępowaniu egzekucyjnym kończąc, dokładamy należytej staranności by cele procesowe Klientów kancelarii zostały osiągnięte. Z uwagi na fakt, iż kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spadkowego w tym dotyczących zachowku, reprezentujemy naszych mocodawców w postępowaniach związanych z zachowkiem na terenie całego kraju.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów naszych usług:

Porady prawne Kraków
Prawo spadkowe
Rozwód Kraków

PRZEBIEG SPRAWY O ZACHOWEK

Reprezentując Klientów kancelarii w sprawach o zachowek adwokat dąży do tego, by jego mocodawca miał, informacje odnośnie:

– zasadności powództwa o zachowek

– legitymacji czynnej i biernej stron postępowania w sprawie dotyczącej zachowku

– przybliżonej wartości zachowku oraz kwot podlegających zaliczeniu na poczet należnego stronie zachowku
– sposobu wyliczenia substratu zachowku

– etapów postępowania w sprawie  o zachowek,

– przybliżonego czasu trwania sprawy o zachowek zarówno przed sądem pierwszej jak i drugiej instancji

– wniosków dowodowych niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego przez Klienta rozstrzygnięcia w sprawie zachowku

– sposobu przeprowadzania przez sąd poszczególnych dowodów w szczególności z przesłuchania stron postępowania o zachowek

– dokumentów istotnych z punktu widzenia dochodzonego roszczenia o zachowek

W przypadku oczywistego braku podstaw do występowania z powództwem o zachowek adwokat informuje o tym klienta podczas pierwszego spotkania w kancelarii.

Czym jest zachowek?

Z uwagi na przewidzianą przez polskie prawo spadkowe swobodę testowania, przejawiającą się w prawie osób posiadających zdolność testowania do swobodnych rozrządzeń swym majątkiem na wypadek śmierci, ustawodawca postanowił zabezpieczyć prawa osób najbliższych spadkodawcy. Ze względu na powyższe, zachowek jako roszczenie wchodzące w skład długów spadkowych przysługuje zamkniętej grupie osób.Warto wspomnieć, że prawo do zachowku przysługuje wyłącznie tym, osobom z kręgu osób hipotetycznie uprawnionych, które w danym stanie faktycznym byłyby powołane do spadku na podstawie ustawy.

Kto ma prawo do zachowku?

W związku z tym, że celem zachowku jest ochrona osób spadkodawcy najbliższych, ustawodawca wprowadził zamknięty katalog podmiotów, którym w ściśle określonych sytuacjach będzie przysługiwać roszczenie o zachowek. Osobami uprawnionymi do zachowku są: zstępni spadkodawcy, jego małżonek oraz rodzice. Warto wskazać, iż przynależność do którejś z wymienionych kategorii weryfikuje się na podstawie akt stanu cywilnego. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku osób przysposobionych, którym także roszczenie o zachowek przysługuje.

Zachowek - często zadawane pytania

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego