(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Podział majątku

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku - co nas wyróżnia?

Doświadczenie

Kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem traktujemy sprawy dotyczące podziału majątku po rozwodzie. Reprezentujemy naszych Mocodawców zarówno na etapie przedsądowym podziału majątku wspólnego małżonków jak i w toku sprawy o podział majątku wspólnego.

Praktyka

W zależności od sytuacji prawnej naszych Klientów szukamy rozwiązań dla nich możliwie korzystnych, które pozwolą podzielić we właściwy sposób ich majątek

Wiedza

Sprawy o podział majątku znajdują się w bieżącej praktyce kancelarii, z uwagi na powyższe analizujemy na bieżąco aktualne orzecznictwo sądów powszechnych co do podziału majątku wspólnego jak i dominującą linię orzeczniczą w danych sądach rejonowych

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Podział majątku Kraków

Najczęstszym przypadkiem podziału majątku jest podział majątku po rozwodzie. W chwili uprawomocnienia się wyroku w sprawie o rozwód pomiędzy stronami ustaje wspólność ustawowa, powyższe otwiera możliwość dokonania podziału majątku. Byli już małżonkowie mają szansę dokonać ugodowego podziału majątku przed notariuszem. W takim przypadku kancelaria pomaga w ustaleniu głównych założeń takiego podziału oraz wspiera stronę merytorycznie do czasu podpisania aktu notarialnego, uzgadniając z notariuszem treść i końcową formę dokumentu. W sytuacjach, kiedy wypracowanie przez byłych małżonków sposobu zgodnego podziału majątku wspólnego po rozwodzie jest niemożliwe, w takich przypadkach reprezentujemy naszych Klientów w ramach postępowania sądowego o podział majątku po rozwodzie przed właściwym sądem rejonowym.

Teoretycznie istnieje możliwość dokonania podziału majątku wspólnego w toku postępowania w sprawie o rozwód przed sądem okręgowym, jednak takie sytuacje to rzadkość. Najczęściej sąd okręgowy rozwiązuje związek małżeńskie stron, natomiast, by podzielić sądownie majątek po rozwodzie strony muszą zainicjować sprawę przed sądem rejonowym. Powyższe unikanie podziału majątku wspólnego przez sądy okręgowe wynika, jak można domniemywać z ekonomiki procesowej i dążenia sądów do ograniczenia czasu trwania sprawy o rozwód. Istnieje także możliwość dokonania podziału majątku przed rozwodem. W takim przypadku małżonkowie w formie aktu notarialnego znoszą ustrój wspólności majątkowej i dokonują podziału majątku wspólnego przed rozwodem. Podział majątku przed rozwodem jest obecnie częstą praktyką, zwłaszcza w przypadkach, kiedy małżonkom zależy na szybkim odłączeniu zarówno w aspekcie rodzinnym jaki i w sferze majątkowej.

Wyjątkowym sposobem podziału majątku przed rozwodem jest zainicjowanie przed sądem rejonowym sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Uwzględnienie powództwa w takim przypadku skutkuje zatwierdzeniem przez sąd daty ustania pomiędzy małżonkami ustroju wspólności majątkowej, przypadającej na czas, kiedy małżonkowie faktycznie nie współdziałali już w zarządzie majątkiem wspólnym, ale nadal byli w świetle prawa objęci skutkami ustroju wspólności ustawowej. Powyższe otwiera drogę do podziału majątku wspólnego małżonków jeszcze przed rozwodem. Zdarza się, jednak, że sprawa o rozwód kończy się przed sprawą o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, co jednak nie wyklucza kontynuacji tej pierwszej.

Podział majątku – jak wygląda współpraca z kancelarią?

Kancelaria adwokacka reprezentuje swoich Klientów zarówno przy podziałach majątku przed rozwodem jak i po rozwodzie, oczywiście zdarzają się także sytuacje, że strony chcą dokonać podziału majątku w trakcie trwania sprawy o rozwód, w czym także je wspieramy. W zależności od oczekiwań naszych Mocodawców dążymy do tego by podział majątku wspólnego bez względu na to czy dokonany przed rozwodem czy w jego toku czy po rozwiązaniu związku małżeńskiego stron był dla nich możliwie korzystny. Podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony:

Przed notariuszem

Warunkiem koniecznym dla dokonania podziału majątku wspólnego przed notariuszem jest wypracowanie przez strony, czy to samodzielnie czy przy wsparciu profesjonalnego pełnomocnika, zgodnego stanowiska co do sposobu podziału majątku wspólnego. Brak porozumienia w tym zakresie praktycznie wyklucza zawarcie umowy dotyczącej całkowitego lub częściowego podziału majątku wspólnego. W przypadku porozumienia, kancelaria wspiera reprezentowaną stronę do czasu dokonania podziału majątku w formie aktu notarialnego, analizując zapisy projektu aktu notarialnego, proponując ewentualne zamiany, kiedy jest to niezbędne z punktu widzenia dobra naszego Klienta.

Przed sądem rejonowym

Podział majątku przed sądem rejonowym najczęściej ma miejsce wtedy, gdy strony nie doszły do porozumienia co do sposobu w jaki chcą podzielić swój majątek. W takim przypadku kancelaria reprezentując swoich Klientów podejmuje określone czynności mające na celu uzyskanie postanowienia w przedmiocie podziału majątku wspólnego stron o treści satysfakcjonującej Mocodawcę. Postępowania przed sądami rejonowymi w sprawach o podział majątku, to ten rodzaj spraw, który wymaga zarówno od pełnomocnika jak i od klienta dużo cierpliwości. Sprawy o podział majątku wspólnego z uwagi na ich skomplikowany charakter oraz konieczność przeprowadzania przez sąd obszernego postępowania dowodowego trwają dłużej niż podział majątku przed notariuszem.

Sprawa o podział majątku wspólnego rozpoczyna się wniesieniem wniosku o dokonanie podziału majątku. Wniosek ten z uwagi na charakter przedmiotu sporu, zawiera precyzyjne wyszczególnienie składników majątku wspólnego stron, które zostaną objęte podziałem. Także we wniosku o podział majątku wspólnego przedstawia się okoliczności mogące wpłynąć na kwestie zasadnicze dla dokonania przez sąd podziału majątku jak np. nierówne udziały stron w dzielonym majątku.

Istotą sprawy o podział majątku jest postępowanie dowodowe, jest to zasadnicza, najistotniejsza część postępowania prowadzącego do podziału majątku wspólnego. W ramach tego etapu sprawy o podział majątku sąd przeprowadza kolejno dowody:

  • z dokumentów,
  • z zeznań świadków,
  • z przesłuchania stron
  • z opinii biegłego rzeczoznawcy

Katalog dowodów jest otwarty i nie zawsze w każdej sprawie będzie np. konieczność przeprowadzania dowodu z opinii biegłego do spraw szacowania nieruchomości, kiedy strony albo są zgodne co do wartości zgromadzonych przez nie w trakcie trwania związku małżeńskiego nieruchomości albo takowych w ogóle nie zgromadziły. Często wpływ, na czas trwania postępowania w sprawie o podział majątku po rozwodzie ma ilość składników majątku, co do których wartości strony są w sporze. Powyższe wpływa także na koszty takowego postępowania. Zdarzają się bowiem przypadki, kiedy wartość wycenianej rzeczy w ramach postępowania o podział majątku wspólnego jest niższa niż wynagrodzenie biegłego rzeczoznawcy za dokonanie tej wyceny. Z tego też względu sąd orzekający w sprawie o podział majątku wspólnego dąży do tego by wypracować pomiędzy stronami ugodowe stanowisko przynajmniej co do niektórych składników objętego podziałem majątku wspólnego stron.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd rejonowy postanowieniem orzeka o podziale majątku wspólnego stron. Postępowanie o podział majątku wspólnego stron może trwać nawet kilka lat, wszystko zależy przede wszystkim od sprawności przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Klienci kancelarii adwokackiej są reprezentowani na każdym etapie postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego. Dbamy o dobro naszych Klientów począwszy od etapu przedsądowych negocjacji, przez etap przygotowania wniosku o podział majątku wspólnego stron lub odpowiedzi na wniosek o podział, dalej aktywnie uczestnicząc w przeprowadzaniu kolejnych dowodów do uzyskania prawomocnego postanowienia w sprawie o podział majątku stron.

Najczęściej zadawane pytania z tematyki podziału majątku

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego