(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Zaliczenie darowizn na schedę spadkową

Zaliczenie darowizn na schedę spadkową

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Zaliczenie darowizn na schedę spadkową

Zgodnie z treścią Art. 1039 KC

  • 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.
  • 2. Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny lub zapisu windykacyjnego na schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego niewymienionego w paragrafie poprzedzającym.
  • 3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż podstawową kwestią jest ustalenie wartości przedmiotu darowizny, który zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku. Dla ustalenia wartości przedmiotu zapiszachu windykacyjnego rozstrzygający jest jego stan z chwili otwarcia spadku. Również w tym zakresie znajdują jednak zastosowanie ceny z chwili działu. Z dominującej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego wynika, iż art. 1042 § 2 KC nie wyłącza dopuszczalności określenia realnej wartości darowizny kwoty pieniężnej według innych kryteriów niż nominalna wartość określonej kwoty pieniężnej. Powyższe rozwiązanie znajdzie zastosowanie wtedy, gdy, pomiędzy datą dokonania darowizny a datą otwarcia spadku nastąpił znaczny spadek siły nabywczej pieniądza. Ustalenia realnej wartości darowizny w formie pieniężnej można – stosownie do okoliczności – dokonać, biorąc przede wszystkim za podstawę przedmioty, które można było w danych stosunkach nabyć za kwoty będące przedmiotem darowizny

Drugim ważnym zagadnieniem jest sposób rozliczenia zaliczanych na schedę spadkową darowizn. Mechanizm został precyzyjnie wskazany przez ustawodawcę i wobec powyższego masę spadkową oblicza się, mnożąc wartość majątku spadkowego lub jego część podlegającą podziałowi przez wyrażony ułamkiem zwykłym udział danego spadkobiercy. Należy także pamiętać o obowiązku zaliczenia na schedy spadkowe otrzymanych od spadkodawcy darowizn i zapisów windykacyjnych. Zaliczenie wskazanych przysporzeń następuje w ten sposób, iż wartość darowizn lub zapisów windykacyjnych dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegających zaliczeniu na co wprost wskazuje art. 1042 KC.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów naszych usług:

Porady prawne Kraków
Prawo spadkowe
Rozwód Kraków
Zachowek Kraków

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego