(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Przygotowanie do rozwodu

Przygotowanie do rozwodu

Małżonkowie, którzy chcą się rozstać na drodze formalnej, powinni przeprowadzić postępowanie rozwodowe. Pozew rozwodowy to właśnie pismo procesowe, które wszczyna postępowanie o rozwiązanie małżeństwa. Jego napisanie czasami może być skomplikowane, w zależności od stanu faktycznego i oczekiwań małżonków co do treści wyroku. Jak powinien wyglądać pozew o rozwód i odpowiedź na pozew o rozwód i jakie argumenty dla uzyskania rozwodu są skuteczne?

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Przygotowanie do rozwodu

Czym jest pozew rozwodowy i co warto o nim wiedzieć?

Pozew rozwodowy przede wszystkim jest pismem procesowym, co oznacza, że musi spełniać warunki ogólne przewidziane w przepisach dotyczących procedury cywilnej. Konstruując pozew, należy wskazać w nim następujące elementy:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma;
 • sąd, do którego jest kierowane żądanie;
 • oznaczenie stron postępowania oraz ich pełnomocników, jeśli występują oni w sporze;
 • określenie rodzaju pisma;
 • wskazanie żądań objętych pozew;
 • zwięzłe uzasadnienie żądań zawierające opis stanu faktycznego;
 • wymienienie załączników.

Pozew rozwodowy jest jednym z tych pism procesowych, które zawsze składa się do sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji. Sądem odwoławczym będzie więc sąd apelacyjny.

Właściwość miejscową dla pozwu rozwodowego określa art. 41 k.p.c., zgodnie z którym w pierwszej kolejności pismo procesowe kieruje się przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli choć jedno z nich ma tam swoje miejsce zamieszkania lub stałego pobytu. W przeciwnym razie pozew kieruje się przed sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a w ostateczności miejsca zamieszkania powoda.

Jak napisać pozew o rozwód?

Zasadniczym żądaniem w pozwie rozwodowym jest rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód. Warto jednak pamiętać, że wyrok rozwodowy ma szczególny charakter, odzwierciedlony w art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sąd orzekający ma obowiązek zadecydować o szeregu kwestii poza samym tylko rozwodem.

Przede wszystkim wyrok rozwodowy powinien rozstrzygać co do władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron, a także o kontaktach z nim. W orzeczeniu powinno być również określone, w jakim zakresie każdy z rodziców łoży środki na utrzymanie i wychowanie dziecka.

Jeżeli małżonkowie zamieszkują wspólne mieszkanie, wyrok rozwodowy powinien określić sposób korzystania z lokalu. W przypadku, kiedy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd na żądanie drugiego ze współmałżonków może nakazać jego eksmisję z lokalu.

Teoretycznie wszystkie te zagadnienia powinny znaleźć się w wyroku sądowym niejako „z automatu”, ponieważ ich orzeczenie jest obligatoryjne. W praktyce jednak większość pełnomocników wnosi o orzeczenie konkretnych rozstrzygnięć, aby nie powodować stanu niepewności i nie przedłużać niepotrzebnie postępowania sądowego. Pisząc uzasadnienie pozwu o rozwód należy wspomnieć o:

 • możliwościach zarobkowych i majątkowych małżonków;
 • dzieciach stron;
 • umowach majątkowych małżeńskich;
 • przebiegu małżeństwa i przyczynach jego rozpadu;
 • kosztach utrzymania małżonków i ich dzieci.

Ze względu na rozbudowaną strukturę pisma procesowego i wątpliwości, jak napisać pozew o rozwód warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który zadba o należytą reprezentację interesów klienta.

Argumenty do rozwodu a podział majątku

Pozew o rozwiązanie małżeństwa może zawierać również wniosek o podział majątku małżonków. Jednak jak już było wspomniane, jest to wyjątkowa sytuacja, z którą w sądach okręgowych w sprawach o rozwód można się wyjątkowo jednak spotkać Jak napisać pozew o rozwód, aby sąd uwzględnił wniosek o podział majątku wspólnego? Zgodnie z art. 58§3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego warunkiem uwzględnienia wniosku o podział majątku jest uprawdopodobnienie, że nie spowoduje on nadmiernego opóźnienia w postępowaniu.

W szczególności między małżonkami nie powinien istnieć spór co do tego, jakie ruchomości oraz nieruchomości wchodzą w skład majątku wspólnego, a także jaka jest ich wartość (ewentualnie również to, jak ma wyglądać sam podział). Jeżeli istnieje ryzyko, że pojawi się potrzeba powołania biegłego do spraw wyceny nieruchomości, sąd z pewnością nie uwzględni wniosku.

Oczywiście w przypadku łączenia postępowań należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 300 zł jeśli wraz z pozwem o rozwód jest składany zgodny projekt o podział lub 1000 zł, jeśli takiego wniosku nie ma. Ta ostatnia opcja z oczywistych, powyżej omówionych względów jest najczęściej z góry skazana na niepowodzenie.

Jak skutecznie uzasadnić pozew o rozwód ?

Opis małżeństwa na potrzeby rozwodu powinien zawierać przede wszystkim opis stanu faktycznego, czyli relacji między małżonkami. Nie powinien być to jednak opis nadmiernie rozbudowany, ale zwięzły i taki, który pozwala odpowiedzieć na pytanie, kiedy doszło do ustania łączącej małżonków więzi:

 • emocjonalnej – brak darzenia się wzajemnym uczuciem;
 • gospodarczej – nieprowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego;
 • fizycznej – zaprzestanie współżycia.

Do orzeczenia rozwodu niezbędne jest kumulatywne ustanie wszystkich trzech więzi. Przesądza to o trwałym i zupełnym rozpadzie związku małżeńskiego. Jeżeli istnieje, chociażby jedna z nich, rozwód będzie niemożliwy, a pozew o rozwód zostanie oddalony.

Argumenty uzasadniające żądanie orzeczenia przez sąd rozwodu będą uzależnione od konkretnego stanu faktycznego. Za ustaniem więzi emocjonalnej oraz fizycznej przemawiają przede wszystkim deklaracje małżonków, ponieważ w praktyce trudno jest zweryfikować, czy małżonkowie w rzeczywistości przestali się kochać lub czy nadal utrzymują ze sobą kontakty fizyczne. Znacznie łatwiej wykazać ustanie więzi gospodarczej – małżonkowie po prostu nie prowadzą razem gospodarstwa domowego.

Jak napisać pozew o rozwód z żądaniem rozwiązania związku małżeńskiego stron z winy współmałżonka? Dobór argumentów będzie podobny jak w przypadku rozwiązania małżeństwa bez winy, ale siła argumentów musi być na tyle duża, że jednoznacznie będą one obciążały pozwanego. Przyczyny orzekania o winie mogą obejmować np. zdradę, alkoholizm, przemoc domową.

Opis małżeństwa na potrzeby rozwodu sporządza się również w razie przygotowania odpowiedzi na pozew rozwodowy. Punktem odniesienia jest wtedy jednak stanowisko zajęte przez powoda. Pozwany nadal ma prawo jednak określić swoje żądania. Ważne jednak, aby przedstawił na ich poparcie konkretne dowody. Samą odpowiedź należy złożyć w terminie zakreślonym przez sąd. Zwykle będzie on wynosił 14 dni lub dłużej.

Adwokat doświadczony w sprawach rodzinnych pomoże dobrać argumenty niezbędne do uzasadnienia żądania rozwodu, a także konkretne dowody, które uzasadnią wnioski wyrażone w pozwie lub odpowiedzi na pozew. Rolą adwokata w sprawach rodzinnych jest także aktywne uczestnictwo w przeprowadzanych przez sąd dowodach w szczególności przy przesłuchaniu stron w sprawie o rozwód czy składaniu zeznań przez świadków zawnioskowanych w pozwie o rozwód lub odpowiedzi na pozew o rozwód.

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego