Zabezpieczenie powierzenia pieczy nad małoletnim

Baza wiedzy

Zabezpieczenie powierzenia pieczy nad małoletnim

Jak w  świetle prawa wygląda kwestia zabezpieczenie powierzenia pieczy nad małoletnim dzieckiem stron na czas rozwodu?

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Zabezpieczenie powierzenia pieczy nad małoletnim dzieckiem stron na czas rozwodu

W świetle prawa, co do zasady władza rodzicielska przysługująca obojgu rodzicom obejmuje w szczególności prawo i obowiązek rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. Powierzenie tych funkcji rodzicom wymaga zapewnienia im możności właściwego wykonywania nałożonych na nich obowiązków i wynikających z tego uprawnień. Jednocześnie w świetle obowiązującego prawa władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny. Powierzenie pieczy nad dzieckiem jednemu z rodziców oznacza jednocześnie ograniczenie drugiemu z rodziców jednego z uprawnień związanych z władzą rodzicielską. Z uwagi na powyższe podstawę takiego ograniczenia może stanowić wyłącznie dobro małoletniego dziecka/dzieci stron postępowania rozwodowego. Określone przez ustawodawcę przesłanki wskazujące zakres i sposób ingerencji Sądu, przed którym toczy się sprawa o rozwód zostały ustalone w dotychczasowym orzecznictwie.

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego